Zdenac - Pokret Misionara Milosrđa - Biblijska razmatranja
Prvo čitanje Amos 6,1a.4-7

Ovo govori Gospodin svemogući: "Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na gori samarijskoj! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počiljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al' za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani, umuknut će veselje raskošnika."

Pripjevni psalam: Ps 146,7-10

146 7potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruh daje.
Jahve oslobađa sužnje,
8Jahve slijepcima oči otvara.
Jahve uspravlja prignute,
Jahve ljubi pravedne.

9Jahve štiti tuđince,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
10Jahve će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione,
od koljena do koljena.
Aleluja!

Drugo čitanje 1. Timoteju 6,11-16

Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj Zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati on, blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.

Evanđelje Luka 16,19-31

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: "Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u , čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve." "Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada, u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: 'Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.' Reče nato Abraham: 'Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.'" "Nato će bogataš: 'Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.' Kaže Abraham: 'Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!' A on će: 'O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.' Reče mu: 'Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih netko ustane.'"

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Božji čovjeće! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan! (1 Tim 6,11sl.)

Zdenčani! Bog nas sve  poziva u službu i moramo biti oni koji znamo slušati, koji znamo slušati Boga: što posebno Bog želi od mene? Kako mogu konkretno ostvariti svoj odnos prema njemu?

Prvo čitanje i Evanđelje jasno pokazuju da se u kršćanstvu radi o stvarnom životu, u ovom slučaju na primjeru solidarnosti sa siromašnima.

Isus govori o djelovanju iz vjere i prepoznavanju Boga u ljudima pokraj nas.

Bogataš je čovjek koji živi samo za sebe, koji ne vidi što se događa oko njega. Njegov krivnja nije  u tome što je bogat. Njegova je krivnja što živi ne osvrćući se na svoga brata. U svakome od nas skriva se nešto od toga bogataša kad se ne damo uznemiriti i smetati sa strane ljudi s kojima živimo, kad smo prema njima ravnodušni. On je svaki čovjek. On je čovjek koji svoj život, želi živjeti samo za sebe. Bogataš je čovjek koji više nema oči da bi vidio ono što se oko njega događa.  Radi se o sljepoći očiju koja je zahvatila i srce. Tako i ne pokušava vidjeti ljude pred svojim vratima. "Kako može reći da ljubi Boga koga ne vidi, kad ne ljubi brata koga vidi." (1 Iv 4,20) 

Bogataševa krivnja se ne sastoji u tome što je on bogat, nego što živi mimo svog brata. On ga vidi, ali ga ne opaža.

Ravnodušnost prema ljudima je i znak udaljenosti od Boga. Hladnoća prema bližnjemu i najsiromašnijemu je siguran znak nutarnje smrti.

A tko je Lazar? Lazar je siromašni i bespomoćni koji nas treba. On je uvijek onaj koji je slabiji i lošiji nego što sam ja. Ako postanemo osjetljiviji i tankoćutniji, otkrit ćemo mnogo više ljudi pred našim vratima nego što to mislimo: ogorčene, ozlojađene, izdane, prevarene, osiromašene. Jer ne radi se o novcu i darovima, nego o ljudskoj toplini, otvorenosti, prihvaćanju, razumijevanju onih vjernih i nevjernih.

Bog nas susreće u različitim likovima, ne smijemo ga tražiti samo među anđelima. Ponekad je on pred našim kućnim vratima. Oči i srce trebaju izoštriti pogled, inače bismo ga  mogli i promašiti.

Iz ponašanja bogataša Isus ukazuje na jedno nutarnje ponašanje koje je suprotnost ljubavi, a to je sebičnost. Isus govori da ne gubi čovjek vječnu sreću zato što je bogat, nego zato što se ponaša kao teški sebičnjak, koji nije spreman dijeliti.

Isus želi  provesti revoluciju srca. Poput proroka poticao je ljude: "Ustanite, izađite pred svoja vrata. Brinite se za one, koji su pred vašim vratima.“

Put prema Bogu se ne odvija mimo naše svagdašnjice, nego upravo posred nje. A tu onda vrijedi da pravednost bez ljubavi nije nikakva pravednost i ljubav bez pravednosti nije ljubav.

Tu svi mi imamo svoju zadaću. Bit ćemo pitani o našem odnosu prema ljudima, ljudima sa čijom smo bijedom bili suočeni.

Zdenčani pokazujmo naklonost  čovjeku na materijalnom i duhovnom području: u ljudskoj toplini, toleranciji, otvorenosti, vremenu... Bog nas susreće u različitim oblicima: ne smije ga se tražiti samo "u nebu". Izoštrimo oči i srce.

Prvo čitanje: Am 8,4-7

8 4Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji! 5Kažete: “Kad li će mlađak proći, da prodamo žito, i subota, da tržimo pšenicu. Smanjujuć` efu, povećavajući šekel, da varamo krivim mjerama: 6da kupimo siromaha za novac, potrebita za sandale, i da prodajemo otražak od žita. 7Zakle se Jahve Ponosom Jakovljevim: “Dovijeka neću zaboraviti nijednoga vašeg djela.”

Pripjevni psalam: Ps 113,1-2.4-8

113 1Aleluja!
Hvalite, sluge Jahvine,
hvalite ime Jahvino!
2Blagoslovljeno ime Jahvino
sada i dovijeka!

4Uzvišen je Jahve nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.
5Tko je kao Jahve, Bog naš,
koji u visinama stoluje
6i gleda odozgo nebo i zemlju?

7Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
8da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Drugo čitanje: 1 Tim 2,1-8

2 1Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, 2za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. 3To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, 4koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. 5Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus, 6koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, 7za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom - istinu govorim, ne lažem - učiteljem naroda u vjeri i istini. 8Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre;

Evanđelje: Lk 16,1-13

16 1Govoraše i svojim učenicima: "Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. 2Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: `Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!` 3Nato upravitelj reče u sebi: `Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. 4Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.`" 5"I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: `Koliko duguješ gospodaru mojemu?` On reče: `Sto bata ulja.` 6A on će mu: `Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.` 7Zatim reče drugomu: `A ti, koliko ti duguješ?` On odgovori: `Sto kora pšenice.` Kaže mu: `Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.`" 8"I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti." 9"I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore." 10"Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. 11Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? 12I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?" 13"Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana 

Nakon što je Isus narodu pripovijedao o dobroti oca prema rasipnom sinu, Isus svojim učenicima nasamo priča o mudrom postupku nepravednog upravitelja.

Priča je dvosjekli mač. Isus uzima za primjer bogatog čovjeka koji ima upravitelja. Radi lošeg upravljanja daje mu otkaz. Našavši se na ulici upravitelj razmišlja o svojem uzdržavanju. Kopati nema snage a prositi se stidi. Primjenjuje staru metodu u novoj situaciji. Ide od dužnika do dužnika, kojima je davao zajam u ulju i pšenici. Poučava ih kako će smanjiti svoj dug a za uzvrat oni će mu osigurati hranu za življenje.

Isus hvali snalažljivost nepravedna upravitelja. Zatim dodaje da su sinovi ovog materijalnog svijeta snalažljiviji od sinova svijetlosti.

Isus ovom usporedbom poučava učenike da naprave sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kada nestane ovo bogatstvo da nas ti prijatelji prime u vječne šatore na nebu.

Naši prijatelji koji za nas grade šatore na nebu, su svi oni siromasi kojima služimo otkidajući vrijeme, trud i materijalna dobra da bi njima bilo malo bolje u ovom svijetu interesa i računica.

Šatori na zemlji grade vile na nebu. Vile na zemlji grade šatore na nebu.

Misionari Milosrđa dijele svoje imanje: dane, snagu, imovinu, domovinu… Nemaju stalnog boravka. Siromasi su graditelji naših stanova na nebu.

Ono što smo dali to imamo.

S. Ljilja Lončar
Službenica Milosrđa

Prvo čitanje: Izl 32,7-11.13-14

32 7“Požuri se dolje!” - progovori Jahve Mojsiju. “Narod tvoj, koji si izveo iz zemlje egipatske, pošao je naopako. 8Brzo su zašli s puta koji sam im odredio. Napravili su sebi tele od rastopljene kovine, preda nj pali ničice i žrtve mu prinijeli uz poklike: `Ovo je tvoj bog, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske!` 9Dobro vidim”, reče dalje Jahve Mojsiju, “da je ovaj narod tvrde šije. 10Pusti sada neka se moj gnjev na njih raspali da ih istrijebim. Onda ću od tebe razviti velik narod.” 11Mojsije pak zapomagao pred Jahvom, Bogom svojim, i govorio: “O Jahve! Čemu da gnjevom plamtiš na svoj narod koji si izbavio iz zemlje egipatske silom velikom i rukom jakom! 13Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela, slugu svojih, kojima si se samim sobom zakleo i obećao im: `Razmnožit ću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i svu zemlju ovu što sam obećao dat ću vašem potomstvu i ona će zavazda biti njihova baština.`” 14I Jahve odustane da na svoj narod svali nesreću kojom mu bijaše zaprijetio.

Pripjevni psalam: Ps 51,3-4.12-13.17.19

51 3Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje
4Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

12Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
13Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

17Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja naviještati hvalu tvoju.
19Žrtva Bogu duh je raskajan,
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

Drugo čitanje: 1 Tim 1,12-17

1 12Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu - Kristu Isusu, Gospodinu našemu - jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene 13koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri. 14I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu. 15Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. 16A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni. 17A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.

Evanđelje: Lk 15,1-32

15 1Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. 2Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: "Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima." 3Nato im Isus kaza ovu prispodobu: 4"Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? 5A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan 6pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: `Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.` 7Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja." 8"Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe? 9A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: `Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.` 10Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika." 11I nastavi: "Čovjek neki imao dva sina. 12Mlađi reče ocu: `Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.` I razdijeli im imanje. 13Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno." 14"Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. 15Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. 16Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao." 17"Došavši k sebi, reče: `Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! 18Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: `Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! 19Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.`" 20"Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. 21A sin će mu: `Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.` 22A otac reče slugama: `Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! 23Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo 24jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!` I stadoše se veseliti." 25"A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru 26pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. 27A ovaj će mu: `Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.` 28A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. 29A on će ocu: `Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. 30A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.` 31Nato će mu otac: `Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje - tvoje je. 32No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!`"

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Oko Isusa se okupljaju „svi carinici i grešnici i Isus blaguje s njima“. Poslovica kaže: “Reci mi s kime hodaš reći ću ti kakav si.“ Tijesna je koža „pravednika“. Ona se kroji po metru zakona koji propisuje što se mora a što se kažnjava. Promatrajući vjerski i teoretski Isusa koji prima i jede s carinicima, kremom korupcije i s ostalim liberalcima, divimo se koliko je ljubavi imao za te grešne ljude. Zamjeramo farizejima i pismoznancima što mrmljaju protiv Isusa.

Uđimo dublje u promatranje i analizu mjesta i klase osoba s kojima se Isus druži. Mjesta su trgovi, kuće i „restorani“ gdje se okupi velik broj svjetovnih ljudi. Isus ide u sinagogu ali je češće spominjan na mjestima gdje su grešnici, oni koji ne dolaze subotom na službu Božju.

Isus je misionar Očeva milosrđa. Ostavlja one kojima ne treba obraćenje. Oni su uskladili svoj život prema Božjim zapovijedima. Već su spašeni. Bili bi sveti da se ne ljute. I Sv. Pavao farizej bio je na smrt ljut ali u „neznanju“, tada nije poznavao da „ostaje samo ljubav“.

Naći izgubljenu ovci i drahmu više je od njene materijalne vrijednosti. Pastir svaku ovcu pozna i zove po imenu. Svaku stavlja na svoja ramena. Ljubav pastira čini je nezamjenjivom i nenadoknadivom. Na svaku misli, pazi ikada se izgubi traži je dok je ne nađe. Zatim se veseli sa svojim susjedima i prijateljima. Nema mjesta kažnjavanju i prigovaranju.

Apostol Pavao na početku svojeg pisma učeniku Timoteju ispovijeda veliku Božju ljubav prema njemu dok još bijaše izgubljen. Do kraja otvoren i iskren Apostol se divi Božjoj strpljivosti i preobilnom milosrđu po kojemu je spašen jer je griješio u nepoznavanju Gospodina Isusa Krista.

Sebe naziva huliteljem, progoniteljem i nasilnikom. Nastavlja: „Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike od kojih sam prvi ja.“ Od Savla farizeja, pravednika po Zakonu milošću preobilnom postaje Pavao pokajnik i svjedok radosti koju dijeli Dobri Pastir zbog nađene izgubljene ovce.

Na kraju Pavao daje hvalu slavu i čast Bogu jedinome u vijeke vjekova Amen.

Isus po misionarima milosrđa želi ići u potragu za svojim izgubljenim dušama.

Na svakom mjestu i situaciji Isus preko nas traži svoju Drahmu, neprolaznog sjaja .

Pristupimo ljudima s ljubavlju i zauzetošću Dobrog Pastira i brižne domaćice.

A da bi mogli biti Isusova ramena za izgubljene duše svoje najbolje vrijeme provodimo do nogu Učitelja i Dobrog Pastira.

S Ljilja Lončar
Službenica Milosrđa

Prvo čitanje: Mudr 9,13-18

9 13Jer tko može spoznati Božju namisao i tko će se domisliti što hoće Gospod? 14Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. 15Jer propadljivo tijelo tlači dušu i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima. 16Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti? 17Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha svoga svetoga. 18Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću.

Pripjevni psalam: Ps 90,3-6.12-14.17

90 3Smrtnike u prah vraćaš i veliš:
“Vratite se, sinovi ljudski!”
4Jer je tisuću godina u očima tvojim k`o jučerašnji dan
koji je minuo i kao straža noćna.

5Razgoniš ih k`o jutarnji san,
kao trava su što se zeleni:
6jutrom cvate i sva se zeleni,
a uvečer - već se suši i vene.

12Nauči nas dane naše brojiti,
da steknemo mudro srce.
13Vrati se k nama, Jahve! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!
14Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim,
da kličemo i da se veselimo u sve dane!

17Dobrota Jahve, Boga našega,
nek` bude nad nama
daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek` uspije.

Drugo čitanje: Flm 1,9-10.12-17

1 9poradi ljubavi radije molim, kakav već jesam, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa. 10Molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima, 12Šaljem ti ga - njega, srce svoje. 13Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja. 14Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje. 15Možda baš zato bi za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek - 16ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu. 17Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene.

Evanđelje: Lk 14,25-33

14 25S njim je zajedno putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: 26"Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! 27I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!" 28"Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: 29da ga ne bi - pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti - počeli ismjehivati svi koji to vide: 30`Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!` 31Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti da li s deset tisuća može presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? 32Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir." 33"Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Pažljivo i polagano čitanje iz knjige Mudrosti pobuđuju u nama duboko iskustveno slaganje da je svaka riječ i rečenica u potpunosti istinita i bremenita.

U prvom dijelu istaknuta je tegoba i tjeskoba radi prevlasti tjelesnih potreba nad dušom.

Drugi dio je prosvijetljen spoznajom kroz objavu i povjerenje Duhu Svetom koji dolazi od Oca da nam pokaže put k umnosti, što je dobro i Bogu milo.

Apostol Pavao, već starac, piše pismo svome prijatelju Filomenu, povrijeđenom gospodaru zbog bijega roba Onezima. Pavao ga moli da ga primi natrag kod sebe ali ne više kao roba nego kao brata svoga, što više kao da prima samog Pavla.

Poniznost Pavla očituje ljubav o kojoj Apostol piše u Himnu ljubavi, kada nabraja da je ljubav susretljiva, strpljiva, ne traži svoje, zaboravlja na zlo, sve prašta, sve podnosi …

Pavao zapravo poziva Filomena da se odrekne svoje moći nad Onezimom i da ga izjednači sa sobom u dostojanstvu koje mu Bog daje, a pri tome da Onezim i dalje zarađuje svoj kruh kod njega obavljajući svoja zaduženja.

Na vani ništa se nije promijenilo. Odnos gospodar – rob se promijenio u bratski odnos.

Filomen u svijetlu današnjeg evanđelja u praksi treba zamrziti svoj položaj nadmoćnog gospodara. Odreći se svojeg statusa i svoje povrijeđenosti koje mu daje ovozemaljsko pravo.

Isusov apel da njegovi sljedbenici trebaju mrziti svoje najbliže kako bi bili njega dostojni tvrd je i zbunjujući govor. Sigurno tome doprinosi neadekvatan prijevod s grčkog na hrvatski.

Nama je važno ako ovu mržnju svojih ukućana i svojega života shvatimo u smislu kad bi na prvo mjesto stavili te osobe i sami sebe, ugađajući njihovim i svojim nezdravim ovozemaljskim potrebama, ne mareći za Isusov nauk.

Na primjer opravdavanje i podržavanje ponašanja svojega i svojih bližnjih koje se protivi deset Božji zapovjedi i dvije zapovjedi ljubavi.

Dao Bog da uvijek budemo Njegovo svjetlo u tami ovozemaljskih situacija.

S. Ljilja Lončar
Službenica Milosrđa

Prvo čitanje: Sir 3,17-18.20.28-29

3 17Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli. 18Što si veći to se većma ponizi da nađeš milost u Gospoda. 20Iako je velika moć Gospoda, on prima počast poniznih. 28Nema lijeka bolesti oholnika, jer se opačina u njem ukorijenila. 29Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama, i pažljivo uho san je mudracu.

Pripjevni psalam: Ps 68,4-7.10-11

68 4Pravedni neka se raduju,
neka klikću pred Bogom, neka kliču od radosti.
5Pjevajte Bogu, slavite mu ime!
Poravnajte put onome koji ide pustinjom
- kojemu je ime Jahve - i kličite pred njim!

6Otac sirota, branitelj udovica,
Bog je u svom svetom šatoru.
7Napuštene okućit će Jahve,
sužnjima pružit` sretnu slobodu:
buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji.

10Blagoslovljen dažd pustio si, Bože,
na baštinu svoju, okrijepio je umornu.
11Stado se tvoje nastani u njoj, u dobroti,
Bože, ti je spremi siromahu.

Drugo čitanje: Heb 12,18-19.22-24

12 18Jer niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, 19ni ječanju trublje i tutnjavi riječi. - Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori 22Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, 23Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika 24i Posredniku novog Saveza - Isusu - i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove.

Evanđelje: Lk 14,1.7-14

14 1Jedne subote dođe on u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. A oni ga vrebahu. 7Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu: 8"Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, 9te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: `Ustupi mjesto ovome.` Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. 10Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: `Prijatelju, pomakni se naviše!` Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, 11jer - svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen." 12A i onome koji ga pozva, kaza: "Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. 13Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. 14Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih."

Razmatranje

Što si veći to se većma ponizi da nađeš milost u Gospoda. Sir 3,18
jer - svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. Lk 14,11

Prvo čitanje: Iz 66,18-21

66 18Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. “Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju Slavu! 19Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan - k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje Slave - i oni će naviještati Slavu moju narodima. 20I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Jahvi - na konjima, na bojnim kolima, nosilima, na mazgama i jednogrbim devama - na Svetu goru svoju u Jeruzalemu” - govori Jahve - “kao što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u Domu Jahvinu. 21I uzet ću sebi između njih svećenike, levite” - govori Jahve.

Pripjevni psalam: Ps 117,1-2

117 1Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci,
slavite ga, svi narodi!
2Silna je prema nama ljubav njegova,
i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!

Drugo čitanje: Heb 12,5-7.11-13

12 5Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. 6Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. 7Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? 11Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. 12Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, 13poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi.

Evanđelje: Lk 13,22-30

13 22Putujući tako u Jeruzalem, prolazio je i naučavao gradovima i selima. 23Reče mu tada netko: "Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?" A on im reče: 24"Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći." 25"Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: `Gospodine, otvori nam!`, on će vam odgovoriti: `Ne znam vas odakle ste!` 26Tada ćete početi govoriti: `Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!` 27A on će vam reći: `Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!`" 28"Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. 29I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. 30Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji."

Razmatranje:

Isus počima svoj odgovor slikom uskih vrata kroz koja čovjek mora proći. Kroz uska vrata ljudi  će pokušavti proći , nekima će to poći za rukom nekima ne, riječ je o spasenju. Biti spašen zahtijeva zauzeto nastojanje na koje Isus izričito poziva. Ali nije dao odgovora hoće li ih biti mnogo koji se spašavaju.

Iza ovoga slijede zatvorena vrata koja gospodar zaključava. Zaključana vrata uključuju da ima ljudi i da će ih biti, koji će stajati pred zatvorenim vratima i neće moći ući. I na njihovu stalnu molbu da dobiju prigodu ući, dobit će odbijajući odgovor: „Odlazite od mene vi koji ste činili zlo. "Radi se o ljudima koji su čuli njegovu poruku, ali je nisu prihvatili.

Kao suprotnost ljudima koji nisu uspjeli ući kroz uska vrata i koji moraju ostati pred njima, stoji posljednji odlomak evanđelja. Isus govori da će očekivanja njegovih slušatelja i postavljača pitanja, biti neispunjena. Za one koje se mislilo da su prvi, biti će posljednji i obratno.

Što Isus odgovara na pitanje svoga slušatelja nekada, odgovara i nama danas koji postavljamo isto pitanje?

Isus daje shvatiti da se ne radi o brojevima, nego samo o jednom. Traži se napor, pravo nastojanje, pravi život u službi Evanđelja. Traži se i odlučno držanje, odluka za Evanđelje, a ne samo njegovo neobvezno slušanje.

Potrebno je biti otvoren za iznenađenja  otvorenost za Božju logiku, koja ide sasvim drugim putovima nego ona na koju su ljudi naučeni, pa i u pitanjima tko će biti spašen!

Zato Zdenčani okrenimo se pred vlastitim vratima i počnimo živjeti novim životom vjere. Isus nas želi potaknuti, pokrenuti: budimo ozbiljni u svojoj vjeri. Vjera nije nikakav lagan put. Vjera je zahtjev. Vjera je ohrabrenje, a slika o Gospodaru i zaključanim vratima nas potiče na svjedočenje vjere.

Bog uzima naš život ovdje na zemlji vrlo ozbiljno i nije svejedno što činimo, kako živimo.

Kad jednom budemo stajali pred Bogom, onda je jedino važno jesmo li, bezuvjetnoj ljubavi Božjoj, odgovorili bezuvjetnim DA. Ovaj DA prema Bogu i ljudima vježbajmo ovdje, za života.

Vjerujmo na "slobodan ulaz", jer je za nas Isus već ušao u nebo, zato je postao čovjekom da bi se zauzimao za nas.

Svatko sam sebe osuđuje i nagrađuje, svatko sebi otvara „vrata vječnosti“. Bog nam je vječno svjetlo, putokaz i pomoć da „uspijemo“.

Prvo čitanje: Jr 38,4-6.8-10

38 4Tada dostojanstvenici rekoše kralju: “Ovoga čovjeka valja ubiti: on zaista obeshrabruje ratnike koji su još ostali u gradu i sav narod kad takve riječi pred njima govori. Pa taj čovjek ne traži dobrobit ovoga naroda, nego njegovu propast.” 5A kralj Sidkija odgovori: “Eto, on je u vašim rukama, jer kralj ionako više nema nikakve vlasti nad vama.” 6Tada pograbiše Jeremiju i baciše ga u čatrnju kraljevića Malkije, što je bila u tamničkom dvorištu, i oni ga spustiše na užetima. Ali u čatrnji ne bijaše vode, već samo glib, tako da Jeremija propade u glib. 8Tada Ebed-Melek izađe iz kraljevskog dvora te ovako reče kralju: 9“Gospodaru, kralju moj, zlo čine ovi ljudi kad tako postupaju s prorokom Jeremijom: bacili su ga u čatrnju, gdje će od gladi umrijeti, jer nema kruha u gradu.” 10Nato kralj zapovjedi Kušitu Ebed-Meleku: “Povedi trojicu ljudi te izvuci proroka Jeremiju iz čatrnje dok nije umro.”

Pripjevni psalam: Ps 40,2-4.18

40 2Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim, i on se k meni prignu i usliša vapaj moj. 3Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnoga; noge mi stavi na hridinu, korake moje ukrijepi. 4U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti: uzdanje će svoje staviti u Jahvu. 18Bijedan sam ja i nevoljan, al` Jahve se brine za me. Ti si pomoć moja i moj spasitelj; o Bože moj, ne kasni!

Drugo čitanje: Heb 12,1-4

12 1Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! 2Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. 3Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da - premoreni - ne klonete duhom. 4Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.

Evanđelje: Lk 12,49-53

12 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 49"Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! 50Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!" 51"Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. 52Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice - 53otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Prvo nam čitanje daje izvješće o kralju Sidkiji, slabiću, koji je  igračka u rukama svojih savjetnika. Nesposoban sam donijeti odluku i uvidjeti odgovornost koju svaka odluka donosi sa sobom, zbog svoje polovičnosti on nanosi Jeremiji puno zla. No, u tome nalazimo i utjehu: ako ljudska nesposobnost donošenja odluka nanosi zlo, tu je Bog kao spasitelj.

Bog dokazuje da se brine za svoje proroke i sluge i da ih nikad ne napušta već da ih uvijek izbavlja iz ruku njihovih protivnika i neprijatelja.

To je poticaj i nama Zdenčanima da se u svakoj nesreći i muci s pouzdanjem obraćamo Bogu koji se za nas uvijek brine. Ovo nam je i ohrabrenje kad doživljavamo osporavanja i izrugivanja zbog svojih stavova, vladanja i djelovanja. U svim iskušenjima trebamo ostati vjerni Bogu, očiju uvijek uprtih u Krista koji je počelo i svrha naše vjere i života. On nam je dao primjer kako ostati vjerni i ustrajati u svome poslanju.

Poslanica Hebrejima je propovijed koja nas ohrabruje i  opominje  da ne postanemo  umorni i ne odustajemo od njegova puta.  Hrabro i odlučno koračajmo  svojim vlastitim putem koji je ujedno i put Kristov.

Tko se jednom odluči za nasljedovanje nema više mlakosti ni kompromisa. Nasljedovanje Krista mora uvijek biti cjelovito, ispovijedanje ustima mora uvijek biti praćeno životnim svjedočanstvom. Nasljedovanje Krista temeljna je činjenica evanđelja.

Isus nikako ne želi razdvajanje nego slogu i ljubav među ljudima. On ne odustaje od djelovanja koje mu nalaže Otac nebeski, izjavljujući da nije došao donositi »lažni mir« ljudima nego zdravo i spasonosno dijeljenje. Članovi iste obitelji su podijeljeni radi njega, jer opredijeliti se za Krista znači poći njegovim putem križa, ostvariti u svom životu njegov život, smrt i uskrsnuće za druge.

Isus Krist nije došao ljude uspavati u »lažnom miru« grijeha i zla, grešnog načina života.

Zdenčani, poziva nas na obraćenje Bogu, na preobrazbu života, na ljubav, žrtvovanje i rad za druge. On sam je vršio svoje poslanje onako kako ga je poticao Duh Očev, makar je to i dalje izazivalo razdore među ljudima pa čak i u obitelji.

Kao što je Isus spreman izazivati zdravi razdor, kad je riječ o vjernosti Bogu, o istini, pravdi i dobru, tako trebaju biti i njegovi sljedbenici. 

Zdenčani, svijet treba naše svjedočenje, samo tada smo sol zemlje i kvasac koji sve prožima i na taj način s Božjom milošću puno toga dobra pokreće.

Prvo čitanje: Mudr 18,6-9

18 6A noć ona bijaše unaprijed najavljena ocima našim da bi jasno znali kakvim su prisegama povjerovali, i da budu dobre volje. 7Tako je tvoj narod očekivao spas pravednika i propast neprijatelja. 8Jer čime si kaznio naše protivnike, time si proslavio nas, pozvavši nas k sebi. 9Tada su pobožna djeca pravednika žrtve tajno prinijela i složno postavila zakon božanstven da sveti tvoji jednako snose i dobra i pogibelji. I tad su zapjevali svete pjesme otaca.

Pripjevni psalam: Ps 33,1.12.18-22

33 1Pravednici, Jahvi kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
12Blago narodu kojemu je Jahve Bog,
Narodu koji on odabra sebi za baštinu!

18Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
19da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

20Naša se duša Jahvi nada,
on je pomoć i zaštita naša.
21Srce nam se u njemu raduje,
u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
22Neka dobrota tvoja, o Jahve, bude nad nama,
kao što se mi u tebe uzdamo!

Drugo čitanje: Heb 11,1-2.8-19

11 1A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. 2Zbog nje stari primiše svjedočanstvo. 8Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. 9Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja, 10jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog. 11Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. 12Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj. 13U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. 14Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže. 15Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju. 16Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad. 17Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, 18kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! - 19uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.

Evanđelje: Lk 12,32-48

12 32"Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo." 33"Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. 34Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti." 35"Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, 36a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. 37Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. 38Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!" 39"A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. 40I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi." 41Nato će Petar: "Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?" 42Reče Gospodin: "Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? 43Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe, nađe da tako radi. 44Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim." 45"No rekne li taj sluga u srcu: `Okasnit će gospodar moj` pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, 46doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima." 47"I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. 48A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Sva čitanja podsjećaju nas na naše osnovne kršćanske obveze: BUDNOST i ČEKANJE. Koga i što čekamo? Svaki čovjek pozvan je na čekanje. Čekanje na nešto vrijedno ili na dragu osobu zahvaća dubine ljudskih misli i osjećaja. Vjernički očekivati znači osloniti se na Boga koji je veći od svih nas, od naše inteligencije i čitavoga svijeta. Evanđelje nas zove da budno čekamo. U tom čekanju možemo biti aktivni i pasivni. Bog u svom čekanju nije pasivan, nego ide čovjeku ususret.

U Isusu Bog ide svakom čovjeku, nudi se svakom čovjeku, kuca na vrata svakoga srca i čeka. Čeka da mu netko otvori vrata. U tom čekanju Isus je sve učinio. Sve drugo sada ovisi o čovjeku, o nama.

Autor Knjige Mudrosti je anonimni židovski intelektualac, književnik i učitelj u sinagogi. Mudrom riječju, obraća se svojim sunarodnjacima Židovima koji gube vjeru u svoga Boga. On s pisanom riječju potiče, svoje, na traženje Mudrosti, što dolazi od Boga. Mudrost se postiže molitvom, a izvor je svih kreposti. Učvršćuje vjeru svoga izabranog naroda. Uči ih da nisu prestali biti izabrani Božji narod, te da svome Bogu ostanu vjerni i zahvalni i u novim okolnostima.

Bog koji daje uvijek traži i punu suradnju od svoje djece. Božja ljubav i apsolutna poslušnost svemu što Bog zapovijeda, vodi nas spoznaji da se Bog brine za svoje.

Kršćani imaju cilj u svojoj stvarnosti: Krista koji je ustrajao u svojoj muci i postigao slavu uskrsnuća. Iskušenja ne smiju obeshrabriti naše vjerovanje, već ga samo učvrstiti. Vjera znači sigurnost kojoj se nadamo. Zato vjerujmo Riječi Božjoj i ona je sigurna ulaznica za nebo.

Da li mi sa sigurnošću vjere imamo pouzdanja u Kristovu riječ i čekamo njegov dolazak u naš život?

Oni koji su se u životu razočarali, trebaju ohrabrenje i usmjerenje prema novoj budućnosti koja će im u život unijeti nadu, radost i veselje. Došao je Isus Krist, koji nam umjesto tame daje svjetlost, umjesto mržnje daje nam ljubav, umjesto međusobnog neprijateljstva daje nam čovjekoljubivost.

Otvorimo vrata svoga srca. Isus lagano kuca i čeka da mu otvorimo, kako bi mogao ući i donijeti nam: mir, radost, vjeru, nadu i strpljivo čekanje, njegovog ponovnog dolaska. Zdenčani budimo svijetlonoše, mirotvorci, nosimo svakom čovjeku radost, veselje, milosrđe.

Ljudska neodgovornost, nebudnost, sumnja u Božje obećanje i ostvarenje, građenje sigurnosti na sebi samome, isključuje čovjeka iz onoga što mu Bog obećava.

Ispovijedati se vjernikom znači: pronaći blago pored svih ljudskih propadljivosti, vezati srce i očekivanja uz Božji slavni dolazak.

Vjernički očekivati znači osloniti se na Boga, u našem zemaljskom životu. Vjerničko očekivanje graditi na Bogu koji uskrsava i od mrtvih. U Isusu Kristu Bog nam je dao jamstvo svoga prijateljstva i svoje vjerodostojnosti.

Vežimo svoje srce uz Isusa i budno, odgovorno i zauzeto očekujmo njegov dolazak u slavi.

Budnost i otvorenost za Boga i ljude stvara trajno i neuništivo zajedništvo.

Prvo čitanje: Prop 1,2 2,21-23

1 2Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost!

2 21Jer čovjek se trudi mudro i umješno i uspješno, pa sve to mora ostaviti u baštinu drugomu koji se oko toga nije uopće trudio. I to je ispraznost i velika nevolja. 22Jer što on dobiva za sav svoj napor i trud koji je pod suncem podnio? 23Jer svi su njegovi dani doista mukotrpni, poslovi mu puni brige; čak ni noću ne miruje srce njegovo. I to je ispraznost.

Pripjevni psalam: Ps 95,1-2.6-9

95 1Dođite, kličimo Jahvi,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
2Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

6Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Jahvi koji nas stvori!
7Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,
ovce što on ih čuva.

O, da danas glas mu poslušate:
8“Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
9gdje me iskušavahu očevi vaši
premda vidješe djela moja.

Drugo čitanje: Kol 3,1-5.9-11

3 1Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! 2Za onim gore težite, ne za zemaljskim! 3Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! 4Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. 5Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo! 9Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima 10i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! 11Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist.

Evanđelje: Lk 12,13-21

12 13Tada mu netko iz mnoštva reče: "Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu." 14Nato mu on reče: "Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?" 15I dometnu im: "Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje." 16Kaza im i prispodobu: "Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja 17pa u sebi razmišljaše: `Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.` 18I reče: `Evo što ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. 19Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!` 20Ali Bog mu reče: `Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?` 21Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Prvo čitanje postavlja nas pred temeljno pitanje našega postojanja: "Zašto sam zapravo na svijetu?", dok drugo čitanje pokušava na to dati odgovor: "Na svijetu smo da postanemo sve sličniji Isusu Kristu i tako sve više budemo slika svojega Stvoritelja.“

Pokušavamo li sami sebi dati smisao, pokušavamo li smisao života zadovoljiti materijalnim dobrima onda u svojoj nutrini nismo slobodni primiti dar Božjega bogatstva. Isus nam pokazuje kako sve više možemo postati slika svoga Stvoritelja.

Želimo li biti slika Božja, znamo što moramo činiti: biti tu za druge! Tako je i Krist. Načini ponašanja ; požuda, zle želje, lakomstvo su plodovi onoga koji nije slika Božja, onoga koji "je tu samo za sebe samoga". Imovina i moć može nas tako deformirati da postanemo neljudi. Možemo posjedovati, a nebiti zarobljeni.

Na putu smo, ali već smo postali novi ljudi .

Pozvani smo pokazivati Boga i širiti njegovu toplinu. Samo tako počinje nebo, "biti s Bogom" za nas i za druge.

Što smo bliže Bogu, to više možemo biti kao On – za druge. To znači svojim bližnjima dati budućnost, prostora za njihovu vlastitu povijest, njihov rast, slobodu da i bez nas idu dalje; da se ne namećemo, ali da budemo tu kad nas trebaju.

Dati dalje ono što nam je Bog od početka darovao, dok nas je stvorio.

Ono što nas u tome sprečava je lakomstvo i želja za moći.

Molimo, da se uspijemo sve više udaljavati od svoje tamne strane jer nam je sâm Bog od početka obećao svoje svjetlo!

Onaj tko se bogati Bogom, bogati se i odnosom s drugim i pravilno se zna odnositi prema bogatstvu, prema vremenu, budućnosti i životu.

Dobra koja imamo prolazna su i lako će pripasti drugima. Ono što se istinski ima, što ostaje s nama, je “dobro“ koje je u nama.

Gospodine!

Daj nam spoznati da vrijednost života ne počiva u blagu koje posjedujemo nego u vjernom življenju Tvoje riječi.