Godina A

Petak, 06.12.2013. 12:56

2. nedjelja Došašća

Prvo čitanje: Iz 11,1-10

11 1Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit` iz njegova korijena. 2Na njemu će duh Jahvin počivat`, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. 3Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, 4već po pravdi će sudit` ubogima i sud prav izricat` bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit` bezbožnika. 5On će pravdom opasati bedra, a vjernošću bokove. 6Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit`. 7Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu k`o govedo. 8Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. 9Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom kao što se vodom pune mora. 10U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.

Pripjevni psalam: Ps 72,1-2.7-8.12-13.17

72 1Salomonov.
Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
2Nek` puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

7U danima njegovim
cvjetat će pravda i mir velik –
sve dok bude mjeseca.
8I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

12On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
13smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku:

17Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali blaženima!

Drugo čitanje: Rim 15,4-9

15 4Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. 5A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu 6te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. 7Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. 8Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, 9a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.

Evanđelje: Mt 3,1-12

3 1U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: 2"Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" 3Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! 4Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. 5Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. 6Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. 7Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: "Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? 8Donosite dakle plod dostojan obraćenja. 9I ne usudite se govoriti u sebi: `Imamo oca Abrahama!` Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. 10Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca." 11"Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. 12U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim."

Za duhovni rast Zdenčana

Hebrejska riječ ruah u prvom redu označava dah, uzdah, vjetar, a onda i Božji životni dah i samu Božju prisutnost. U današnjem se tekstu najprije navodi da će »duh Gospodnji počivati« na budućemu kralju iz Davidova roda.

To je »duh mudrosti i umnosti« (11,2b) odlike kralja Salomona. »Savjet i jakost« (11,2c) suci ali i  David.  »Znanje i strah Gospodnji« (ll,2d), stav kakav je prema Bogu imao Abraham, Mojsije i  proroci.

U kralju će biti sa­držano sve ono najbolje što je odlikovalo najsvjetlije likove izraelske povijesti.  Po Isusu Kristu u svijetu će biti uspostavljeno kraljevstvo Božje i po njemu Božjim vjernicima biti dana pobjeda nad zlom i vraćen sklad.

Apostol Pavao u današnjem odlomku iz Poslanice Rimljanima na osobiti način naglašava kršćansku nadu. Bog neće svoj narod nikada napustiti, nego će mu uvijek biti vje­ran. On je  »Bog postojanosti i utjehe« (15,5). Traži od vjernika da po uzoru Kristovu prihvaćaju i pomažu jedni druge.

Ivan  Krstitelj  započinje svoje djelovanje riječima: „Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko“ (Mt 3,2). Kraljevstvo nebesko  vrijeme je konačne Božje pobjede nad Zlim i nad grijehom, a preduvjet da bi se u njega moglo stupiti je obraćenje, to je  kajanje i promjena života. On nije samo pozivao na obraćenje, nego je i krstio narod koji je ispovijedao svoje grijehe (Mt 3,6). Onaj koji će »krstiti Duhom Svetim i ognjem« (3,11) je Isus Krist. U susretu s Isusom  dolazi do konačnoga čišćenja.

Zdenčani jedini uvjet koji traži Krstitelj je: ne igrajmo se ni sa sobom ni s Bogom, ne skrivajmo zlo koje je u nama, predajmo Njemu sve što jesmo, jedino tako se možemo promijeniti. Bog započinje s onima koji su spremni početi ispočetka,  On želi započeti s onima koji su spremni  produbiti svoje shvaćanje i poslanje koje mu je namijenjeno.

Probudi u nama, Gospodine, želju da se obratimo Tebi. Naša srca i misli uroni u svoju Riječ istine, učvrsti nas na svojim putovima. Nauči nas da se uzajamno prihvaćamo. Ulij nam sigurnost da Ti živiš i koračaš među nama, s nama i u nama.

Ljubimo  što više kako bi bili u stanju izabrati ono ljepše, neprolazno; ljubimo  Boga kako bi mogli izabrati da budemo zauvijek u Njegovoj blizini.

Ljubav neka nam bude sve: ona će nam dati snagu da dođemo do cilja.

Živimo danas Riječ: Obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko! (Mt 3,2).

Prvo čitanje: Iz 2,1-5

2 1Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: 2Dogodit će se na kraju dana: Gora Doma Jahvina bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, 3nagrnut će mnoga plemena i reći: “Hajde, uziđimo na Goru Jahvinu, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon doći, iz Jeruzalema riječ Jahvina.” 4On će biti sudac narodima, mnogim će sudit` plemenima, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat` mača protiv naroda nit` se više učit` ratovanju. 5Hajde, dome Jakovljev, u Jahvinoj hodimo svjetlosti!

Pripjevni psalam: Ps 122,1-9

122 1Hodočasnička pjesma.
Davidova.
Obradovah se kad mi rekoše:
“Hajdemo u Dom Jahvin!”
2Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

3Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
4Onamo uzlaze plemena, plemena Jahvina,
po Zakonu Izraelovu,
da slave ime Jahvino.
5Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

6Molite za mir Jeruzalemov!
Blago onima koji tebe ljube!
7Neka bude mir u zidinama tvojim
i pokoj u tvojim palačama!

8Radi braće i prijatelja svojih
klicat ću: “Mir tebi!”
9Radi Doma Jahve, Boga našega,
za sreću tvoju ja ću moliti.

Drugo čitanje: Rim 13,11-14

13 11To tim više što shvaćate ovaj čas: vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. 12Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. 13Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, 14nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i, u brizi za tijelo, ne pogodujte požudama.

Evanđelje: Mt 24,37-44

24 37Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. 38Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju 39i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. 40Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. 41Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti." 42"Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. 43A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. 44Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi."

Razmatranje

Čovjek je biće koje uvijek nešto očekuje.

Crkva nas u adventu odgaja u očekivanju Isusova dolaska: Bdijte, jer ne znate, kada će doći Gospodin. Ovo očekivanje u vjeri i pouzdanju nije uvijek lako. Noa je osjećao, da je među svojima osamljen. To i mi osjećamo. Ali Noa je ustrajao. Znao je, da ga je Bog pozvao, da svjedoči za Njega. Lađa na suhom bila je nešto izvanredno, ali to je bilo njezino svjedočenje. Mi smo pozvani tako graditi lađu našega kršćanstva, da se uz nju zaustave i zamisle naši sunarodnjaci. Posebno u ovom DOŠAŠĆU!

Činjenica da sve prolazi čini vrijeme dragocjenim. Svaka sekunda je Božji dar koju nikada više ne možemo iznova proživjeti. Dobili smo samo jednu priliku da iskoristimo darovano vrijeme, na najbolji mogući način.

Vrijeme je da se oda sna prenemo... odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti“ (Rim 13,12). Često nam se danas događa da "nemamo vremena" ni za sebe, još manje za druge, a najmanje za Boga. Zaraženi smo „djelovanjem“, a kad se i suočimo s malo slobodnoga vremena u svakodnevnoj jurnjavi, više se ne snalazimo, jer nas ritam života umara ili nas je strah suočavanja sa samim sobom. Prvo treba „probuditi se“. Probuditi se znači biti svjestan sebe i života, biti svjestan posljedica grijeha. Probuditi se znači hoditi s Bogom u pravednosti.

Kada se „probudimo“, kada dođemo „sebi“ otkrivamo da je potrebno mijenjati neke svoje navike i oblik života, preusmjeriti svoje srce i mjerila. Treba nam milost i spremnost na dugoročnu borbu.

Zdenčani, stvorimo nove navike iz kreposti koje će odražavati naš novi život u Kristu. Suobličimo se s Kristom; molimo za potrebnu milost. Krist nas poziva da ne odlažemo taj posao za kasnije. "Budimo pripravni." Pripremu je važno započeti odmah za naš konačni susret s Kristom.

Ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre, donosi obilat rod“ (Iv 12, 34).

Noa je imao veliku vjeru i povjerenje u Boga. Noa i njegova obitelj bili su spašeni jer su povjerovali Riječi Božjoj.

I nas lako ponese ono „učiniti više“ ali bitnije je“'ljubiti i vjerovati više“. Ne možemo dati ono što nemamo; zato se „priključimo“ na Krista. Djela milosrđa nisu dovoljna sama za sebe, trebaju vidljivo izražavati ljubav prema bližnjemu, ljubav koju crpimo iz susreta s Isusom Kristom.

U molitvi čujemo koliko Krist želi ljubiti svijet preko nas. Krist žarko želi ljubiti tolike duše i zaklinje nas da mu u tome pomognemo!

Zaodjenimo se zato Isusom Kristom i u njegovoj hodimo svjetlosti…

Malo je ako činimo samo ono što je normalno.

Zdenčani u došašću razmišljajmo, kako ne zaboraviti za što živimo, kamo nas put vodi, što nam je stavljeno kao cilj.

Budimo budni, bdijmo!

Kako?

Uđimo u svoju nutrinu. Budimo tihi, molimo se! Ništa ne pomaže više od molitve kad se radi o budnosti. Ona unosi red u naš život. Misli se bistre, osjećaji se talože poput uzvitlane muljevite vode, koja se postupno smiruje i biva bistra.

Tada se događa promjena, koja duboko mijenja naš život. Tada se događa „ dolazak“.

Tada dolazi Bog.