Biblijska razmatranja
Prvo čitanje: Post 2, 18-24

2 18I reče Jahve, Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on." 19Tada Jahve, Bog, načini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime. 20Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. 21Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. 22Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku. 23Nato čovjek reče: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!" 24Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.

Pripjevni psalam: Ps 128,1-6 

128 1Hodočasnička pjesma.
Blago svakome koji se Jahve boji,
koji njegovim hodi stazama!
2Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

3Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji k`o mladice masline
oko stola tvojega.
4Eto, tako će biti blagoslovljen
čovjek koji se Jahve boji!

5Blagoslovio te Jahve sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svog!
6Vidio djecu svojih sinova,
mir nad Izraelom!

Drugo čitanje: Heb 2,9-11

2 9ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. 10Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve - kako bi mnoge sinove priveo k slavi - po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja. 11Ta i Posvetitelj i posvećeni - svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom.

Evanđelje: Mk 10,2-16

10 2A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: "Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?" 3On im odgovori: "Što vam zapovjedi Mojsije?" 4Oni rekoše: "Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i - otpustiti." 5A Isus će im: "Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. 6Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. 7Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; 8dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. 9Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!" 10U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. 11I reče im: "Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. 12I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub." 13Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. 14Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: "Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! 15Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući." 16Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Post 2, 18-24

 Reče Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam." Velikodušni Bog predočava čar svemira, biljnog i životinjskog carstva na Zemlji koje je stvorio za čovjeka. Život u izobilju po mjeri čovjeka, ali čovjek na sve to ne pokazuje radosno lice i njegova čežnja za nečim većim premašuje sav taj svijet. Na njegovu licu vidi se tuga, a on se osjeća usamljeno. Bog pun ljubavi i dobrote želi da njegovo stvorenje bude sretno. Gospodin pusti tvrd san na čovjeka pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. I čovjek zapjeva prvu ljubavnu pjesmu: "Evo kosti od moje kosti, meso od mesa mojega!" On ispunjen Božjom ljubavi, prilazi ženi i oni postaju 'jedno tijelo', što ni smrt ne raskida.

"Ljubav je jača od smrti".

Heb 2, 9-11

U muci Krist postaje čovjek u punom smislu, dostigavši tako puninu utjelovljenja: "Premda je sin iz onoga što prepati, naviknu slušati i postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju zaštitnik vječnog spasenja - proglašen od Boga velikim svećenikom".

Mk 10, 2-16

Evanđelje nam donosi: "Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja." Farizeji kušaju Isusa u vrlo složenom pitanju: „Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?“ Isus se poziva na Božji naum i vrijednost kršćanskog braka, kroz što se u prvom redu očituje u ljubavi iz koje se rađa dijete kao potvrda te ljubavi koja traje kroz vjekove. Danas se u našim obiteljima zbiva mnogo toga što nije u skladu sa kršćanskim vrednotama jer većina kršćana prihvaća olako programe koji su više na štetu nego na korist obitelji.

Bože, molim te, da u našem narodu bude više obitelji po uzoru na Svetu Obitelj.

Volonterka Marijeta

Prvo čitanje: Br 11,25-29

11  25Jahve siđe u oblaku i poče s njim govoriti. Zatim uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na onu sedamdesetoricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše. 26Dvojica ostadoše u taboru.  Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo - bili su i oni među upisanima, premda nisu došli u tabor - te počeše u taboru prorokovati. 27Neki mladić otrča te javi Mojsiju: “Eldad i Medad”, reče, “prorokuju u taboru!” 28Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče: “Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!” 29Mojsije mu odgovori: “Zar si zavidan zbog mene! Oh, kad bi sav narod Jahvin postao prorok! Kad bi Jahve na njih izlio svoga duha!”

Pripjevni psalam: Ps 19,8.10.12-14

19  8Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi;
 pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino - neuka uči;
10neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda;
 istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni,

12Sluga tvoj pomno na njih pazi,
vrlo brižno on ih čuva.
 13Ali tko propuste svoje da zapazi?
Od potajnih grijeha očisti me!

14Od oholosti čuvaj slugu svoga
da mnome ne zavlada.
Tad ću biti neokaljan,
 čist od grijeha velikoga.

Drugo čitanje: Jak 5,1-6

5  1De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti! 2Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima, 3zlato vam i srebro zarđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane! 4Evo: plaća kosaca vaših njiva - koju im uskratiste - viče i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospoda nad Vojskama. 5Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja! 6Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja!

Evanđelje: Mk 9,38-43.45.47-48

9  38Reče mu Ivan: "Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama." 39A Isus reče: "Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. 40Tko nije protiv nas, za nas je." 41"Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća." 42"Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more." 43"Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. 45I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život, nego s obje noge bit bačen u pakao. 47I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao, 48gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

U prvom čitanju knjige Brojeva  opisan je silazak Boga u oblaku,  kako je razgovarao s velikim prorokom i vođom naroda Božjega, Mojsijem. U  evanđelju Bog je postao čovjek u Isusu , postao je sjedinjen s ljudskom naravi. Jednostavni prepoznaju u Isusu Spasitelja i sa strahopoštovanjem u prostodušnosti srca pristupaju mu i slijede ga, u zajedništvu su s Njime.

Duše Sveti otvori oči srca našega da vidimo Božje prisustvo u svakoj osobi, da mu se poklonimo u poniznosti srca svoga i da s blagošću stupamo  u dijalog, znajući da s Tobom razgovaramo.

Bog uzima od  duha koji je na Mojsiju i stavlja ga na starješine naroda. Zahvaćeni istim duhom oni prorokuju. Imaju zajedničko iskustvo s Mojsijem. Vide Božjim očima, govore njegovim riječima, čak i dvojica starješina koji su ostali u šatoru.

Jošua koji je od svoje mladosti s Mojsijem ljuti se na Eldada i Medada i moli Mojsija da ih ušutka. Jošua još raste u vjeri, ovo je prilika da ga njegov učitelj pouči da nikome ne treba uskraćivati primanje dara od Boga. Štoviše, on ga poučava da prizivlje na sav narod izljev duha Božjega.

Gospodine izlij svoga duha na sve nas. Tvoj duh neka nastani naše misli, osjećaje i pretače se u naše milosrdno djelovanje, tebi na slavu i spasenje duša.

Učenici Isusu pričaju da su sreli čovjeka koji je u njegovo ime izgonio zloduhe, te su se hvalili kako su mu branili jer nije s njima. Isus ih poučava o jedinstvu  koje se očituje  djelovanjem u  istom duhu. Iz teksta nam nije poznato jeli taj čovjek nekad susreo Isusa, ne znamo na koji je način primio od Njegova duha. Dar Božji kojega ima je vidljiv po plodovima : to je oslobođenje zarobljenih od zloduha.

Ova dva primjera nam pokazuju važnost duhovnog jedinstva koji se očituje po vidljivim plodovima  u korist  čovjeka koji trpi  i izgradnji duhovne zajednice.

U svijetlu ovog opisa vrednujemo  važnost i veličinu suradnika i kumova Zdenca Milosrđa koji u istom duhu i nakani  doprinose djelima milosrđa, progovarajući i svjedočeći Boga prisutna u djeci, starcima, bolesnima i svakoj osobi potrebitoj vjere, ljubavi i pouzdanja . Djela milosrđa su Božji govor ljubavi i brige kojim prorokuje Zdenac Milosrđa u jedinstvu sa svim svojim članovima i suradnicima.

Sve je veliko i važno u Isusovim očima ako se radi u Njegovo ime: „Tko vas napoji čašom  vode u ime toga što ste Kristovi neće mu propasti plaća.“ Ali vrijedi i obratno: ne sablažnjavaj  nejaka u vjeri.

Slavimo te Bože sveti, Bože jaki, Bože ljubavi i beskrajnog milosrđa što se očituješ po svima koji prorokuju riječima nade  i djelima milosrđa,  svima nama i po nama suvremenim  siromasima duše i tijela.

s Ljilja Lončar

Prvo čitanje: Mudr 2,12.17-20

2  12Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv Zakona i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj. 17Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove, istražimo kakav će biti njegov svršetak. 18Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih. 19Zato ga iskušajmo porugom i mukom da istražimo blagost njegovu i da prosudimo strpljivost njegovu. 20Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.”

Pripjevni psalam: Ps 54,3-8

54  3Spasi me, Bože, svojim imenom
i jakošću svojom izbori mi pravdu!
4Poslušaj, Bože, moju molitvu
i usliši riječi usta mojih!

5Oholice ustadoše na me
i moj život traže silnici:
na Boga se ne osvrću.
6Evo, Bog mi pomaže,
Gospodin krijepi život moj.

7Okreni nesreću na dušmane moje,
zatri ih u vjernosti svojoj.
8Od srca rado ću ti žrtvovati,
slavit ću ti ime, Jahve, jer je dobrostivo.

Drugo čitanje: Jak 3,16-4,3

3  16Ta gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. 17A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. 18Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

4  1Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

Evanđelje: Mk 9,30-37

9  30Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. 31Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: "Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati." 32No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati. 33I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: "Što ste putem raspravljali?" 34A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. 35On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: "Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!" 36I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: 37"Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

U prvom čitanju knjige Mudrosti opisano je razmišljanje, odluke i postupak „mudrovanja“ moćnika ovoga svijeta. Opisan je i razlog zbog čega su se uhvatili pravedna čovjeka. Zašto im on smeta? Kako će ga se riješiti? Vlastodršci priznaju da je njegovo ponašanje pravedno, da je njegova zaštita Bog, da u sebi ima blagost i smirenost jer je Božji sin. Kušaju ga porugom i mukom, osuđuju ga na sramotnu smrt. Opisana je sudbina Isusa i njegovih  vjernih nasljedovatelja. Sudbina ljudi koji se zalažu za socijalnu pravdu kao što je Mahatma Gandhi, Martin Luther King i svi „mali – veliki“ ljudi koji svoju egzistenciju riskiraju kako bi bilo svima dobro.

Psalam 54 je vapaj pravednika u situaciji pritisnutosti i muka koje mu zadaju povrijeđeni moćnici iz njegove okoline. Naziva ih oholicama i silnicima koji se na Boga ne osvrću. Njegovo je pouzdanje i smirenje u imenu Gospodina.

Poslanica sv. Jakova spaja situaciju iz evanđelja i knjige Mudrosti. Ukazuje na razlike nebeske i zemaljske mudrosti. Zemaljska mudrost izvire iz zavisti, pohote udova, iz žudnje, hlepnje za moći. Plodovi su svadljivost, svako zlo djelo, ratovi, međusobne borbe, rđave molitve, neuslišane molitve… Osvrnimo se na  svoje neuslišane molitve. Jesu li naše molitve žudnja naših udova „zemaljskih“ kako bi bili ispunjeni kao svi drugi „zemaljski“ i tako ispunili svoje zemaljske potrebe?

Mudrost koja s neba dolazi čista je, milostiva, mirotvorna, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana i nehinjena. Pravednik strada u očima ljudi, ali ima sve osobine ove mudrosti s neba. Prolazi sve faze koje je prošao njegov Učitelj: predanost ljudskoj zloći, ubit će ga – poništiti njega u očima ljudi, njegova djela, njegov nauk.

Između poništenja i uskrsnuća su tri dana – dovoljno vremena da se sve ljudsko „raspadne“, prijeđe u ništavilo. Uskrsnuće je snagom Božjom oživilo pravednika i njegovo zalaganje, mudrost s neba: čistu, dobrostivu, punu svakog dobrog djela.

Isus uzimajući dijete, koje u tadašnjem društvu skoro ništa nije vrijedilo, tumači put  koji vodi zemaljskim stazama do Oca nebeskog, do slave uskrsnuća.

Oče nebeski, otvori nam oči srca da razlikujemo zemaljsku mudrost od nebeske. Da se opredijelimo za Tebe, da ti služimo u malenima, da te ljubimo u prezrenima ovog svijeta. Stišaj oluju naše pohlepe. Očisti nam podsvjesnu žudnju za priznanjem da se najviše žrtvujemo za Tebe i želju da nas se drži za Prvake u Zdencu.

S. Ljilja Lončar

Projekt Misionar Milosrđa

BIBLIJSKA RAZMATRANJA

 • 2. nedjelja kroz godinu
  Prvo čitanje: Iz 49,3.5-6 49 3Rekao mi: “Ti si Sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!” 5Proslavih se u očima Jahvinim, Bog moj bijaše mi snaga. 6I reče mi: “Premalo je da mi budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš Ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj do nakraj zemlje doneseš.”
  u Godina A

DUHOVNE PRIČE

 • Vodonošina priča
  Vodonošina priča

  Vodonoša je imao dva velika keramička vrča. Nosio ih je na ramenima okačene na krajevima dugog štapa. Jedan vrč je imao pukotinu, dok je drugi bio čitav i uvijek je uspijevao prenijeti istu količinu vode...

  u Duhovne priče

SVJEDOČANSTVA IZ MISIJA

 • Mnogo znoja i napora

  Uz mnogo znoja i napora Bogu dragom hvala nastavljamo dalje. Gotovo pa nesnosne vrućine na otoku Margariti ne popuštaju. Suha zemlja i sveukupna vegetacija već duže vrijeme nalikuje kao da smo u Africi. Žeđa zemlja, žeđaju ljudi. Zemlja za vodom, a ljudi za vodom i promjenom. Sestra Ljilja i ja, kao dionici u naporu da se ta promjena dogodi, nastavili smo s radnim ritmom kojeg se ne bi posramili ni okorjeli radoholičari.

  Više informacija
  • Nadnaslov Misija Venezuela
  u Svjedočanstva iz misija

{lang hr}Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.{/lang}{lang en}This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.{/lang}{lang es}Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegar por el sitio, usted acepta el uso de cookies.{/lang}